Šta nam to donosi novi Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada?

Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada stupio je na snagu 31.12.2016. godine. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe: Zakon o stanovanju, Zakon o održavanju stambenih zgrada i Zakon o socijalnom stanovanju. U ovom tekstu izdvajamo najinteresantnije novine.

Zakon uvodi jedan novi institut – upravnika zgrade, čije se funkcije u velikoj meri podudaraju sa funkcijama nekadašnjih predsednika skupština stanara.

Stanarima se ostavlja da odluče da li će upravnika zgrade izabrati među sobom ili će se odlučiti da plaćaju profesionalnog upravnika. Ono što je sigurno jeste da će svaka zgrada imati upravnika zgrade jer ukoliko se stanari ne dogovore oko upravnika, opština će im postaviti prinudnog upravnika.

Jedna od najinteresantnijih odredbi Zakona, o kojoj se u medijima nije preterano govorilo jeste ona o licima koja koriste stanove u svojini građana, tzv. “zaštićenim podstanarima.”

Članovima 140 i 141 ovog Zakona uređuje se postupak iseljenja tzv. “zaštićenih podstanara” te se vlasnicima stanova u kojima žive “zaštićeni podstanari” daje mogućnost da pokrenu postupak njihovog iseljenja zahtevom, te da im stanovi u kojima žive “zaštićeni podstanari” budu konačno vraćeni. Zahtev može da podnese i sam “zaštićeni podstanar”. Zahtevi se podnose nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, a uz zahtev se podnosi i odgovarajuća dokumentacija.

Ovaj zahtev je povezan sa obavezom organa lokalne samoupurave da obezbedi stan za preseljenje ovih lica, tako da “zaštićeni podstanar” bude stambeno zbrinut, a da vlasnik povrati posed na stanu.

Iako Zakon više ne predviđa mogućnost otkupa stanova, ostavljen je prelazni rok od dve godine u kome se primenjuju odredbe starog Zakona o stanovanju koje regulišu otkup stanova, tako da je u tom roku moguće otkupiti pre svega „državne“ stanove na isti način i po istom postupku kako se to do sada činilo.

Zakupodavci imaju po novom Zakonu dužnost da upravnika stambene zajednice obaveste da će zakupac učestvovati u troškovima održavanja i upravljanja zgradom ukoliko je tako ugovorio sa zakupodavcem, a primerak ugovora o zakupu u roku od 30 dana od dana zaključenja zakupodavac dostavlja nadležnoj lokalnoj poreskoj administraciji. Na ovaj način zakupodavci više neće moći da izbegnu propise koji se tiču poreza na iznajmljivanje stana.

Treba Vam pravni savet? Kontaktirajte nas »