Šta mi je sve potrebno za legalizaciju – ozakonjenje ?

Zakon o ozakonjenju objekata, ili kako ga kolokvijalno nazivamo, Zakon o legalizaciji stupio je na snagu još 27.11.2015.

Još od stupanja na snagu ovog Zakona, primetno je veliko nezadovoljstvo građana kada je u pitanju rad nadležnih organa, a koje se odnosi pre svega na njihovu sporost i neefikasnost.

Ipak, ono što je važno istaći jeste da se ovaj problem njihovog sporog postupanja može minimalizovati i to tako što će podnosilac zahteva za legalizaciju sa svoje strane učiniti sve, odnosno pribaviti svu dokumentaciju koja je neophodna da se utvrdi mogućnost ozakonjenja i to:

1. Dokaz o odgovarajućem pravu na zemlјištu i na objektu
2. Elaborat geodetskih radova
3. Uverenje urbanizma o mogućnosti ozakonjenja
4. Izveštaj o zatečenom stanju objekta čiji sastavni deo je i elaborat geodetskih radova za nezakonito izgrađeni objekat

Izveštaj o zatečenom stanju objekta se izrađuje za potrebe ozakonjenja objekta i sadrži:

Elaborat geodetskih radova, kao sastavni deo izveštaja o zatečenom stanju objekta, izrađuje se za sve objekte u postupku ozakonjenja, a sadržina izveštaja o zatečenom stanju objekta za potrebe ozakonjenja objekta zavisi od klase, površine, namene i načina korišćenja objekta i ima sadržinu propisanu ovim zakonom.

Za objekte za koje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od požara pribavlјa saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova na projektnu dokumentaciju, pored izveštaja o zatečenom stanju objekta prilaže se projekat za izvođenje radova sa saglasnošću organa nadležnog za poslove zaštite od požara.

Izveštaj o zatečenom stanju objekta (u dalјem tekstu: izveštaj) izrađuje privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji su upisani u odgovarajući registar.

Elaborat geodetskih radova, koji je sastavni deo izveštaja o zatečenom stanju objekta izrađuje se u skladu sa propisima o državnom premeru i katastru.
Kada je predmet ozakonjenja zgrada koja se sastoji od posebnih fizičkih delova, elaborat se izrađuje za zgradu i sve posebne fizičke delove zgrade.

Obezbeđivanje ove arhitektonsko-projektne dokumentacije u suštini predstavlja preduslov kvalitetnog sprovođenja postupka ozakonjenja, naravno pod uslovom obezbeđivanja “čistih papira” odnosno raščišćenih imovinsko-pravnih odnosa na objektima i zemljištu, što je naš posao.

Treba Vam pravni savet? Kontaktirajte nas »