Overa ugovora preko punomoćnika

Kako mnogi naši sugrađani imaju rođake u prekomorskim zemljama (pre svega, Kanada i SAD), u praksi su česti zahtevi za overu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti preko punomoćnika.

Do uvođenja javnih beležnika, ovde nije bilo većih problema te su naši sugrađani u tim zemljama uglavnom overavali punomćja pred diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije što se činilo, bilo neposredno u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ili slanjem notarski overenog punomoćja na nadoveru u diplomatsko-konzularno predstavništvo.

Ovo je posebno aktuelno kod lica čije je prebivalište udaljeno hiljadama kilometara od najbližeg diplomatsko-konzularnog predstavništva. Kao što je poznato, mnogi naši sugrađani žive na teritoriji države Kalifornije, SAD ili Britanske Kolumbije, Kanada, koje se nalaze na pacifičkoj obali ovih država,a diplomatsko-konzularna predstavništva se nalaze na sasvim drugom kraju (Vašington, Njujork, Otava itd ).

Nažalost, primetno je lutanje i brojni nesporazumi na liniji Ministarstvo spoljnih poslova Srbije-Javnobeležnička komora Srbije, a u pogledu mogućnosti i forme overe punomoćja u diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

U praksi se dešava da pojedini notari odbijaju overu ugovora po punomoćjima overenim u inostranstvu, čak iako se radi o urednoj overi po međunarodnim konvencijama koje je Srbija potpisala, a pre svega Haškoj konvenciji o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava.

Tako se dešava da notari odbijaju da prihvate punomoćja koja su overili notari sa područja SAD i koja su snabdevena urednom apostilom državnog sekretara pojedine federalne jedinice u sastavu SAD.

Da stvar bude komplikovanija, koncept našeg notarijata ne poklapa se sa konceptom notarijata u ovim državama, jer tamo postoje različiti rangovi notara što kod nas nije slučaj. Striktno posmatrano, kako Kanada čak nije ni potpisnik Haške konvencije, a u slučaju da se ne priznaje overa ili nadovera pred našim diplomatsko-konzularnim predstavništvom, našim sugrađanima u toj državi bi bilo onemogućeno izdavanje i overa validnog punomoćja.

Zato bi preporučili našim sugrađanima da iskoriste priliku dok su na odmoru u Srbiji i da izvrše overu ovakvih punomoćja kako bi izbegli navedene probleme.

Treba Vam pravni savet? Kontaktirajte nas »